Tuesday, June 03, 2008

SATHGURU SRIMATH SANTHANANDA SWAMIGAL @ CHENNAI OM SRI SKANDASRAMAMSARABESHWARAR @ CHENNAI OM SRI SJKANDASRAMAMUGRA PRATHYANKIRA @ CHENNAI OM SRI SKANDASRAMAMKAMALA SIDDHI VINAYAGAR @ CHENNAI OM SRI SKANDASRAMAMMATA BHUVANESHWARI @ CHENNAI OM SRI SKANDASRAMAM